KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2000. ÉVRŐL

AGyógyszerrel az Egészségért Alapítvány kiemelten közhasznúszervezetként tevékenykedik a betegellátás illetve ezzel összefüggőterületeken.

Azalapítvány számviteli politikáját a többször módosított 1991. éviXVIII. tv , az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairólszóló IM rendelet és az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló115/1992 (VII. 23.) Kormányrendelet alapján alakította kisajátosságainak figyelembevételével.

Könyvvezetésikötelezettségének egyszeres könyvviteli formában, számítógépesszámviteli program használatával tesz eleget. Nyilvántartási rendszerétúgy alakította ki, hogy elkülönítetten tartja nyilván az alapítványialaptevékenységek illetve a vállalkozási tevékenységek bevételeit ésköltségeit az erre alkalmasan kialakított számlatükör szerint. Azalapítvány eddigi működése során vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Költséghely-költségviselő jellegű másodlagos költségelszámolást az alapítvány nem vezet.

A bevételek a következők alapján kerülnek megbontásra:

 • adományok, támogatások
 • állami támogatások
 • alapítványi tevékenységek bevételei
 • egyéb alaptevékenységekhez kapcsolódó bevételek
 • vállalkozási tevékenység bevételei

A költségek megbontása:

 • az alaptev. ellátása érdekében felmerült költségek
 • vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek

Azalapítvány elkészítette a számviteli politikájában rögzítettek szerintiegyszerűsített mérleget, amely valósághűen mutatja be vagyoni, pénzügyiés jövedelmi helyzetét.

 

A vagyoni helyzet alakulása

 1. Befektetett eszközök bemutatása
 2. Atárgyév folyamán az Alapítvány az idei évben a tavalyi évhez képestkevesebb beruházást valósított meg, főként iroda-berendezést ésszámítástechnikai eszközöket összesen 251. 773 Ft értékben. Az évvégénelszámolt értékcsökkenést elszámolva a tárgyi eszközök mérlegértéke2.362.002 Ft-on állt.

 3. Forgóeszközök bemutatása
 4. Avagyonállomány jelentős részét a pénzeszközök teszik ki, amely a magaslikviditásra utal, egyéb követelések között az adóhatósággal szembeniÁFA-követelés áll, amelyet az Alapítvány méltányosságból kér vissza,valamint egy rövidlejáratú kölcsön, amely mérlegkészítésig rendezésrekerült.

 5. Saját tőke változásai
 6. AzAlapítvány 1998. évi induló tőkéje 100.000 Ft volt, az 1998. éviműködés során a saját tőke 208.000 Ft-tal nőtt, az 1999.évben pedig5.144.000 Ft-tal emelkedett az alapítvány saját tőkéje. A 2000. évsorán 10.350.002 Ft alapítványi célú, adományokból ill. pályázatokbólszármazó.bevétel keletkezett. A bevétellel szemben 3.665.487 Ft költségmerült fel, ami a tárgyévi értékcsökkenéssel növelve 5.102.188 Ftösszegű. Ebből következően a 2000. évi tárgyi vagyonnövekmény 5.247.814Ft.

 7. Kötelezettségek

A gazdálkodás során csak rövidlejáratú szállítói kötelezettségek keletkeztek.

Tájékoztató adatok

Az alapítvány nem foglalkoztat munkavállalókat, polgári szolgálatos katonák sem teljesítenek szolgálatot az alapítványnál.
Tiszteletdíj kifizetésre nem került, a nem munkaviszonyban álló vezetőtisztségviselők díjazásban nem részesültek. A tárgyév során 250.000 Ftkutatási ösztöndíj került kifizetésre, az elkészült kutatási anyag ésaz alapítvány tevékenységéről részletes információ az alapítvány honlapján mindenki számára hozzáférhető.

Az alapítvány kuratóriuma az 2000.évi beszámolót jóváhagyta.

 

Budapest, 2001. november 12.

dr. Berényi Tamás
kuratóriumi elnök