GYÓGYSZERREL AZ EGÉSZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY
1024 · B U D A P E S T · Margit krt. 47-49.
Telefon: 453-2844
Fax: 240-2827
E-mail: bertom@gyogyszeralap.hu
Az alapítvány számlaszáma (CITIBANK): 10800014-30000006-10053831
Az alapítvány adószáma: 18089738-2-41

Kuratórium tagjai:

dr. Berenyi Tamás elnök
dr. Mészáros Sándor elnök-helyettes
dr. Stefanov Kinga titkárKÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2003-ES ÉVRŐL

A Gyógyszerrel az Egészségért Alapítvány kiemelten közhasznú szervezetként tevékenykedik a betegellátás illetve ezzel összefüggő területeken.

Az alapítvány könyvvezetési kötelezettségének egyszeres könyvviteli formában, számítógépes program használatával tesz eleget.
Könyvvezetési kötelezettségének egyszeres könyvviteli formában, számítógépes számviteli program használatával tesz eleget.
Nyilvántartási rendszerében lehetőség van az alap- és vállalkozási tevékenység elkülönítésére az előírásoknak megfelelő számlatükör szerint.
Költséghely-költségviselő jellegű másodlagos költségelszámolást az alapítvány nem vezet.

Az alapítvány eddigi működése során vállalkozási tevékenységet nem végzett.

A bevételek megoszlása a következő:

  • adományok, támogatások
  • állami támogatások
  • alapítványi tevékenység bevételei
  • vállalkozási tevékenység bevételei

A költségek megoszlása:

  • az alaptevékenység felmerült költségei
  • vállalkozási tevékenység felmerült költségei

Az alapítvány az előírásoknak megfelelően elkészítette egyszerűsített beszámolóját, mely Egyszerűsített Mérleget és Eredménylevezetést tartalmaz.

A vagyoni helyzet alakulása

1. Befektetett eszközök

A tárgyév folyamán 595.650.- Ft. Értékben került tárgyi eszköz beszerzésre, 591.716.- Ft kisértékű eszközt vásárolt az alapítvány.
Elszámolt értékcsökkenés 697.693.- Ft.
Tárgyi eszközök értéke 2003. 12.31-én 1.867.787.- Ft.

2. Forgóeszközök

A jelentős részét a pénzeszközök alkotják.
Követelésként méltányosságból visszaigényelt ÁFA szerepel.

3. Saját tőke

Az Alapítvány induló tőkéje 100.000.- Ft.
2003-ban támogatásként 9.818.075.- Ft folyt be az alapítvány bankszámlájára.
A Tárgyévi támogatásokból és az előző év tartalékából 35.105.000.- Ft került felhasználásra.
A magas felhasználás ellenére a saját tőke összege: 12.330.404.- Ft.

4. Kötelezettségek

A mérleg fordulónapján az alapítványnak kötelezettsége nem volt.

Tájékoztató adatok

Az Alapítvány munkavállalókat nem foglalkoztat.
Tiszteletdíj nem került kifizetésre.
A nem munkaviszonyban álló tisztségviselők díjazásban nem részesültek.

Az Alapítvány kuratóriuma az 2003.évi beszámolót jóváhagyta.

Budapest, 2004. május 31.

dr.Berényi Tamás a kuratórium elnökeÉVES BESZÁMOLÓ
AZ 2003. ÉVBEN KIFEJTETT ALAPÍTVÁNYI TEVÉKENYSÉGRŐL

A Fővárosi Bíróság által 7005. számon nyilvántartott Gyógyszerrel az Egészségért - kiemelkedően közhasznú - Alapítvány az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a teljes körű nyilvánosságot - a WebDesign Korlátolt felelősségű társasággal tartós adományozási szerződés keretében együttműködve, részben alapítványi támogatásként - az 1999. év harmadik negyedévétől a 2003. évben is folyamatosan saját honlapján tájékoztatja tevékenységéről az érdeklődőket. (http://www.gyogyszeralap.hu)
Ugyanezen a fórumon tudományos tevékenységének ismeretterjesztését is végzi.

Az alapítvány bevételei adományokból, támogatásokból és pályázatokon elnyert összegekből tevődött össze. Az 2003. évben az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett.
Az alapítvány a bevételeit az alaptevékenység ellátása érdekében felmerült költségekre, alapcéljaiban megjelölt tevékenységi kör támogatására fordította.
Az alapítvány működését és munkáját, valamint a kuratórium által hozott döntéseket a felügyelő bizottság folyamatosan ellenőrzi.

Az alapítvány tevékenységei:

Az alapítvány elsődleges stratégiai célja immár több éve a PAD-program minél szélesebb körű hazai terjesztése - beleértve a képzést kiemelt fontossággal, az ismeretterjesztést, epidemiológiai követést, tudományos publikációk menedzselését és végzését is. Az alapítvány célja volt a Medtronic Foundation-től nyert grant minél ökonomikusabb felhasználása - ehhez további támogatók és partnerek megszerzése. A két évet (2002-2003.) átfogó program költségeivel, a Medtronic Foundation-től és a Fővárosi Egészségfejlesztési Alaptól elnyert pályázati összegekkel az Alapítványnak 2004-ben kell elszámolnia a benyújtott és jóváhagyott költségvetés alapján.

Az alapítvány 2003.-es céljai közt prioritást jelöl a sürgősségi kórházi ellátás kialakításának támogatása, az ilyen jellegű ellátásban való közvetlen részvétel - együttműködő partnerek kórházaiban a Reanimációs Szolgálat kiépítése és üzemeltetése, valamint az akut jellegű ellátási forma tárgyi feltételeinek lehetőség szerinti támogatása.
A 2003. évben is hangsúlyos feladat az ellátásban részt vállaló dolgozók képzése és képzésük támogatása, képzések tartása, szervezése.

Az Alapítvány a 2003. évben továbbra is feladatának tartotta a hazai egészségügyi rendszerben eddig egyedülálló kezdeményezés megvalósulásának elősegítést: a Szent Imre Kórház által 2001. szeptemberében elindított központi sürgősségi és betegfelvételi osztály szakmai támogatását. Az Alapítvány - a tárgyi eszközök lehetőség szerinti rendelkezésre bocsátásán túl - a hazai egészségügyben egyedülálló kezdeményezésként Hospit-Art program néven hazai, nemrég elhunyt festőművész örököseit kérte fel arra, hogy a kezelésükben lévő, a hagyaték részét képező művekből a támogatott sürgősségi osztály fektető részlegén, a kórház vezetésével egyeztetve állandó tárlatot nyissanak.

Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében korábban kötött együttműködési megállapodásai szakmai szervezetekkel és szakellátást biztosító intézményekkel megújította a szakmai és tudományos fórumokon való részvételt - bevételei és egyéb lehetőségei függvényében - ösztöndíjszerződések megkötésével biztosította.

Az Alapítvány tevékenységének, céljainak szélesebb körben való megismertetését célozva a hazánkban működő Nemzetközi Wellness Intézettel együttműködve az idei évtől rendszeresen megjelenik az intézet által képzett szakemberek részére szervezett kongresszusokon, bemutatókon, szélesebb körben ismertetve ezzel céljait. Az idei évben már hagyománynak tekinthetően az Alapítvány ismét részt vett a Magyar Kardiológus Társaság által rendezett balatonfüredi kongresszuson, ahol a jelenlévő szakorvosok és szakszemélyzet részére tartott bemutatót illetve biztosított gyakorlási lehetőséget.
A Magyar Reszuszcitációs Társaság által hazánkban első alkalommal megrendezett európai szintű ALS PROVIDER tanfolyamhoz az Alapítvány támogatást nyújtott.

Az alapítvány támogatói:

Tartós támogatási szerződés keretében:


Eseti támogatás keretében:
  • Astra-Zeneca Hungary Kft
  • MEDIMARK Kft
  • Twinmed Kft

Budapest, 2003. július 30.

Dr.Berényi Tamás
kuratórium elnöke

Dr.Mészáros Sándor
elnök-helyettes

Dr.Stefanov Kinga
titkárGYÓGYSZERREL AZ EGÉSZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY
1024 BUDAPEST
MARGIT KRT. 47-49.VI.4.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2002-ES ÉVRŐL

 

A Gyógyszerrel az Egészségért Alapítvány kiemelten közhasznú szervezetként tevékenykedik a betegellátás illetve ezzel összefüggő területeken.

Az alapítvány számviteli politikáját a többször módosított 2000. évi C. tv , az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló IM rendelet és az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 224/2000 (XII. 19.) Kormányrendelet alapján alakította ki sajátosságainak figyelembevételével.

Könyvvezetési kötelezettségének egyszeres könyvviteli formában, számítógépes számviteli program használatával tesz eleget. Nyilvántartási rendszerét úgy alakította ki, hogy lehetősége van elkülönítetten nyilvántartani az alapítványi alaptevékenységek illetve a vállalkozási tevékenységek bevételeit és költségeit az erre alkalmasan kialakított számlatükör szerint. Az alapítvány eddigi működése során vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Költséghely-költségviselő jellegű másodlagos költségelszámolást az alapítvány nem vezet.
A bevételek a következők alapján kerülnek megbontásra:

- adományok, támogatások

- állami támogatások

- alapítványi tevékenységek bevételei

- vállalkozási tevékenység bevételei

A költségek megbontása:

- az alaptevékenység ellátása érdekében felmerült költségek

- vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek

   Az alapítvány elkészítette a vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyszerűsített mérlegét a számviteli politikájában rögzítettek szerint, amely valósághűen mutatja be vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét.


A vagyoni helyzet alakulása

 

1.Befektetett eszközök bemutatása
A tárgyév folyamán az Alapítvány az idei évben a tavalyi évhez jelentősen több beruházást valósított meg, főként iroda-berendezést és az egészségügyi oktatáshoz szükséges eszközöket - Panasonic kivetítő és HP 16 MB kamera -összesen 559.692.- Ft értékben. Az évvégén elszámolt értékcsökkenés 1.570.073.- Ft. A tárgyi eszközök mérleg szerinti értéke: 1.969.830.-Ft

<>

2. Forgóeszközök bemutatása
A vagyonállomány jelentős részét a pénzeszközök alkotják, egyéb követelések között az Adóhatósággal szembeni méltányossági alapon történő ÁFA-visszaigénylés áll.


3. Saját tőke változásai
Az Alapítvány induló tőkéje 100.000.- Ft, a 2001. évi tőkeváltozás 5.671.241.- Ft, a 2002. évi bevétel 44.213.162.- Ft, melynek jelentős része (33.600.000.- Ft) a Fővárosi Önkormányzat támogatása volt. A kapott támogatásból 8.916.197.- Ft került felhasználásra az Alapítvány alaptevékenységéhez, melyet további 1.570.073.- Ft értékcsökkenés növelt. <>

A tárgyévi eredmény 33.726.892.- Ft.
A sajáttőke mérleg szerinti értéke: 39.498.000.- Ft4. Kötelezettségek

Az Alapítványnak kötelezettsége a mérleg fordulónapon nem volt.
Tájékoztató adatok


Az Alapítvány nem foglalkoztat munkavállalókat, polgári szolgálatos katonák sem teljesítenek

szolgálatot. Tiszteletdíj nem került kifizetésre, a nem munkaviszonyban álló vezető

tisztségviselők díjazásban nem részesültek. A tárgyév során 136.100.-Ft ösztöndíj került kifizetésre.

Az Alapítvány kuratóriuma az 2002.évi beszámolót jóváhagyta.

dr.Berényi Tamás
a kuratórium elnöke
Budapest, 2002. augusztus 12.ÉVES BESZÁMOLÓ
AZ 2002. ÉVBEN KIFEJTETT ALAPÍTVÁNYI TEVÉKENYSÉGRŐL

A Fővárosi Bíróság által 7005. számon nyilvántartott Gyógyszerrel az Egészségért – kiemelkedően közhasznú - Alapítvány az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a teljes körű nyilvánosságot - a WebDesign Korlátolt felelősségű társasággal tartós adományozási szerződés keretében együttműködve, részben alapítványi támogatásként - az 1999. év harmadik negyedévétől a 2002. évben is folyamatosan saját honlapján tájékoztatja tevékenységéről az érdeklődőket. ( http://www.gyogyszeralap.hu)

Ugyanezen a fórumon tudományos tevékenységének ismeretterjesztését is végzi.

Az alapítvány bevételei adományokból, támogatásokból és pályázatokon elnyert összegekből tevődött össze.

Az 2002. évben az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Az alapítvány a bevételeit az alaptevékenység ellátása érdekében felmerült költségekre, alapcéljaiban megjelölt tevékenységi kör támogatására fordította.

Az alapítvány működését és munkáját, valamint a kuratórium által hozott döntéseket a felügyelő bizottság folyamatosan ellenőrzi.

Az alapítvány tevékenységei:

Az alapítvány elsődleges stratégiai célja a PAD-program minél szélesebb körű hazai terjesztése - beleértve képzést, ismeretterjesztést, epidemiológiai követést, tudományos publikációk menedzselését és végzését. Az alapítvány célja volt a Medtronic Foundation-től nyert grant minél ökonomikusabb felhasználása – ehhez további támogatók és partnerek megszerzése. A két évet (2002-2003.) átfogó program költségeivel, a Medtronic Foundation-től és a Fővárosi Egészségfejlesztési Alaptól elnyert pályázati összegekkel az Alapítványnak 2004-ben kell elszámolnia a benyújtott és jóváhagyott költségvetés alapján.

Az alapítvány 2002.-es céljai közt prioritást jelöl a sürgősségi kórházi ellátás kialakításának támogatása, az ilyen jellegű ellátásban való közvetlen részvétel – együttműködő partnerek kórházaiban a Reanimációs Szolgálat kiépítése és üzemeltetése, valamint az akut jellegű ellátási forma tárgyi feltételeinek lehetőség szerinti támogatása.

A 2002. évben is hangsúlyos feladat az ellátásban részvállaló dolgozók képzése és képzésük támogatása, képzések tartása, szervezése.

Az Alapítvány a 2002. évben kiemelt feladatának tartotta a hazai egészségügyi rendszerben eddig egyedülálló kezdeményezés megvalósulásának elősegítést: a Szent Imre Kórház által 2001. szeptemberében elindított a központi sürgősségi és betegfelvételi osztályának szakmai támogatását.

Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében korábban kötött együttműködési megállapodásai szakmai szervezetekkel és szakellátást biztosító intézményekkel megújította a szakmai és tudományos fórumokon való részvételt – bevételei és egyéb lehetőségei függvényében - ösztöndíjszerződések megkötésével biztosította.

Az alapítvány folyamatban lévő és a következő évre átnyúló programja:

•  Az alapítvány kuratóriuma – a PAD program kiszélesítése érdekében - folyamatos tárgyalásokat folytat a Belügyminisztériummal is, valamint a Fővárosi Tűzoltó Parancsnoksággal korábban kiépített együttműködését tovább mélyíti. Tekintettel a PAD program széles körű voltára ez a kuratórium és az alapítvány kapacitását szinte teljes mértékben lefedte, mely a 2003-as évre is átnyúlik.

Az alapítvány által megpályázott pályázatok:

•  a Fővárosi Egészségfejlesztési Alap

•  Medtronic Foundation

A megpályázott és elnyert pályázati összegek a PAD program legszélesebb körű kiterjesztését célozzák

Az alapítvány támogatói:

Tartós támogatási szerződés keretében:

•  WebDesign Kft (tartós adományozás)

Eseti támogatás keretében:

•  Astra-Zeneca Hungary Kft

•  MEDIMARK Kft

•  Twinmed Kft

Budapest, 2002. június 30.

Dr.Berényi Tamás

Dr.Mészáros Sándor

Dr.Stefanov Kinga

kuratórium elnöke

elnök-helyettes

titkárKÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS AZ 2001-ES ÉVRŐL

ÉVES BESZÁMOLÓ AZ 2001. ÉVBEN KIFEJTETT ALAPÍTVÁNYI TEVÉKENYSÉGRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS AZ 2000-ES ÉVRŐL

ÉVES BESZÁMOLÓ AZ 2000. ÉVBEN KIFEJTETT ALAPÍTVÁNYI TEVÉKENYSÉGRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS AZ 1999-ES ÉVRŐL

ÉVES BESZÁMOLÓ AZ 1999. ÉVBEN KIFEJTETT ALAPÍTVÁNYI TEVÉKENYSÉGRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS AZ 1998-ES ÉVRŐL