KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS AZ 1999-ES ÉVRŐL

A Gyógyszerrel az Egészségért Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezetként tevékenykedik a betegellátás, illetve ezzel összefüggő területeken.

Az alapítvány számviteli politikáját a többször módosított 1991. évi XVIII. tv, az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló IM rendelet és az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992 (VII. 23.) Kormányrendelet alapján alakította ki sajátosságainak figyelembevételével.

Könyvvezetési kötelezettségének egyszeres könyvviteli formában, számítógépes számviteli program használatával tesz eleget. Nyilvántartási rendszerét úgy alakította ki, hogy elkülönítetten tartja nyilván az alapítványi alaptevékenységek illetve a vállalkozási tevékenységek bevételeit és költségeit az erre alkalmasan kialakított számlatükör szerint. Az alapítvány eddigi működése során vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Költséghely-költségviselő jellegű másodlagos költségelszámolást az alapítvány nem vezet.

A bevételek a következők alapján kerülnek megbontásra:

 • adományok, támogatások
 • állami támogatások
 • alapítványi tevékenységek bevételei
 • egyéb alaptevékenységekhez kapcsolódó bevételek
 • vállalkozási tevékenység bevételei

A költségek megbontása:

 • az alaptevékenység ellátása érdekében felmerült költségek
 • vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek

Az alapítvány elkészítette a számviteli politikájában rögzítettek szerinti egyszerűsített mérleget, amely valósághűen mutatja be vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét.

 

A vagyoni helyzet alakulása

 1. Befektetett eszközök bemutatása
 2. A tárgyév folyamán az Alapítvány nagy értékű, a működéshez nélkülözhetetlenül szükséges tárgyi eszközök beszerzését valósította meg (számítógép, fizioterápiás készülék, betegmonitorok), összesen 4.221824 Ft értékben. Az év végén elszámolt értékcsökkenést elszámolva a tárgyi eszközök mérlegértéke 3.647.621 Ft-on állt.

 3. Forgóeszközök bemutatása
 4. A vagyonállomány 25 %-át a pénzeszközök teszik ki, amely a magas likviditásra utal, egyéb követelések között az adóhatósággal szembeni ÁFA-követelés áll, amelyet az Alapítvány méltányosságból kér vissza.

 5. Saját tőke változásai
 6. Az Alapítvány 1998. évi induló tőkéje 100.000 Ft volt, ami az 1998. évi működés során 208.000 Ft-tal, az 1999. évben további 5.144.000 Ft-tal emelkedett. A bevételek adományokból ill. pályázatokból származtak.

 7. Kötelezettségek

A gazdálkodás során csak rövidlejáratú kötelezettség keletkezett, egyéb rövid lejáratú kölcsön formájában (850.000 Ft).

Tájékoztató adatok

Az alapítvány nem foglalkoztat munkavállalókat, polgári szolgálatos katonák sem teljesítenek szolgálatot. Tiszteletdíj, ösztöndíj kifizetésre nem került, a nem munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők díjazásban nem részesültek.

Az alapítvány kuratóriuma az 1999. évi beszámolót jóváhagyta.

 

Budapest, 2000. szeptember 27.