KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS AZ 2001-ES ÉVRŐL

A Gyógyszerrel az Egészségért Alapítvány kiemelten közhasznú szervezetként tevékenykedik a betegellátás illetve ezzel összefüggő területeken.

Az alapítvány számviteli politikáját a többször módosított 2000. évi C. tv , az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló IM rendelet és az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 224/2000 (XII. 19.) Kormányrendelet alapján alakította ki sajátosságainak figyelembevételével.

Könyvvezetési kötelezettségének egyszeres könyvviteli formában, számítógépes számviteli program használatával tesz eleget. Nyilvántartási rendszerét úgy alakította ki, hogy elkülönítetten tartja nyilván az alapítványi alaptevékenységek illetve a vállalkozási tevékenységek bevételeit és költségeit az erre alkalmasan kialakított számlatükör szerint. Az alapítvány eddigi működése során vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Költséghely-költségviselő jellegű másodlagos költségelszámolást az alapítvány nem vezet.

A bevételek a következők alapján kerülnek megbontásra:

 • adományok, támogatások
 • állami támogatások
 • alapítványi tevékenységek bevételei
 • egyéb alaptevékenységekhez kapcsolódó bevételek
 • vállalkozási tevékenység bevételei

A költségek megbontása:

 • az alaptev. ellátása érdekében felmerült költségek
 • vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek

Az alapítvány elkészítette a számviteli politikájában rögzítettek szerinti egyszerűsített mérleget, amely valósághűen mutatja be vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét.

A vagyoni helyzet alakulása

 1. Befektetett eszközök bemutatása
 2. A tárgyév folyamán az Alapítvány az idei évben a tavalyi évhez jelentősen több beruházást valósított meg, főként irodaberendezést és orvosi eszközöket összesen 2.268.020 Ft értékben. Az évvégén elszámolt értékcsökkenést elszámolva a tárgyi eszközök mérlegértéke 2.050.230 Ft-on állt.

 3. Forgóeszközök bemutatása
 4. A vagyonállomány jelentős részét a pénzeszközök teszik ki, amely a magas likviditásra utal, egyéb követelések között az adóhatósággal szembeni ÁFA-követelés áll, amelyet az Alapítvány méltányosságból kér vissza

 5. Saját tőke változásai
 6. Az Alapítvány 1998. évi induló tőkéje 100.000 Ft volt, az 1998. évi működés során a saját tőke 208.000 Ft-tal nőtt, az 1999.évben pedig 5.144.000 Ft-tal emelkedett az alapítvány saját tőkéje. A 2000. év során 10.350.002 Ft alapítványi célú, adományokból ill. pályázatokból származó bevétel keletkezett. A bevétellel szemben 3.665.487 Ft költség merült fel, ami a tárgyévi értékcsökkenéssel növelve 5.102.188 Ft összegű. Ebből következően a 2000. évi tárgyi vagyonnövekmény 5.247.814 Ft. 2001-ben a 10.114 eFt összegű tárgyévi bevételekkel szemben értékcsökkenéssel együtt 14.721 eFt összegű ráfordítás állt, ami -4.607 eFt összegű vagyoncsökkenést eredményezett. A 2001. évi vagyon csökkenést az előző évek vagyonnövekményeiből fedezte az alapítvány. A saját tőke összevont egyenlege 5.771 eFt.

 7. Kötelezettségek
 8. Az alapítvány kötelezettséggel mérlegfordulónapon nem rendelkezik.

Tájékoztató adatok

Az alapítvány nem foglalkoztat munkavállalókat, polgári szolgálatos katonák sem teljesítenek szolgálatot. Tiszteletdíj kifizetésre nem került, a nem munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők díjazásban nem részesültek. A tárgyév során 1.320.000 Ft kutatási-tanulmányi ösztöndíj került kifizetésre, a kapcsolódó elkészült kutatási anyag mindenki számára hozzáférhető.

Az alapítvány kuratóriuma az 2001.évi beszámolót jóváhagyta.

 

Budapest, 2002. augusztus 12.

dr. Berényi Tamás
kuratóriumi elnök